Szkolenia dla koordynatorów ds. BHP. Polecane firmy szkoleniowe BHP w Krakowie

Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowi integralną część działalności każdego przedsiębiorstwa. Kwestie związane z BHP wywierają bezpośredni wpływ na różne aspekty funkcjonowania firmy.

Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad i przepisów BHP w środowisku pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. Często w jednym miejscu pracę wykonują osoby zatrudnione przez różnych pracodawców. Ich rolą jest wówczas współpracowanie ze sobą, m.in. w zakresie postępowania w przypadku pojawienia się zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników. Jeśli w jednym miejscu i czasie wykonują pracę osoby zatrudnione przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek ze sobą współpracować dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Powinni oni ustalić konkretne, przejrzyste zasady postępowania w sytuacjach pojawienia się potencjalnych zagrożeń, a także udzielać sobie wzajemnie informacji o działaniach dotyczących bezpieczeństwa. Mając to na uwadze bezdyskusyjnie konieczne jest wyznaczenie koordynatora ds. BHP.

Kim jest koordynator BHP?

Koordynator do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy to osoba odpowiedzialna za kontrolę  kwestii BHP w środowisku pracy. Trzeba jednak zaznaczyć, iż wyznaczenie osoby do kontroli BHP w firmie nie zwalnia pracodawców z ich obowiązków – w dalszym ciągu są oni zobowiązani do dbania o bezpieczeństwo swoich pracowników. Zgodnie z art. 207 Kodeksu Pracy, za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie odpowiada pracodawca niezależnie od tego, ilu pracowników zatrudnia.

Wyznaczanie koordynatora do spraw BHP

Wybór osoby na stanowisko koordynatora BHP może okazać się dla pracodawców nieco problematyczny. Przepisy Kodeksu Pracy nie precyzują bowiem, jakie wymagania musi spełnić osoba sprawująca nadzór BHP w firmie, ani kto może pełnić taką funkcję. Niemniej, osoba powołana na stanowisko kontroli kwestii BHP w zakładzie pracy powinna posiadać doświadczenie zawodowe, a także odbyć odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto dodać, że koordynatorem ds. BHP nie może zostać pracownik służby BHP, ponieważ zakres zadań takiego pracownika nie obejmuje pełnienia funkcji koordynatora. Wyznaczenie koordynatora BHP powinno odbyć się na podstawie zawartego porozumienia między pracodawcami, określającego również prawa i obowiązki koordynatora. Porozumienie to powinno mieć formę pisemną.

Jaki jest zakres obowiązków specjalisty ds. BHP?

Ustawodawca nie określił ani zasad wyboru koordynatora do spraw BHP, ani też jego obowiązków i uprawnień. W przepisach nie znalazły się także zapisy na temat wymaganych kwalifikacji. Zadaniem osoby odpowiedzialnej za kwestie BHP jest współpraca ze wszystkimi pracodawcami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyznaczony specjalista do spraw BHP sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem wszystkich pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki w danym miejscu. Na specjaliście do spraw BHP spoczywa m.in. obowiązek uczestnictwa w ustalaniu zakresu i kolejności prac, określanie zagrożeń powodowanych różnymi rodzajami prac, a także informowanie osób kierujących pracownikami o uchybieniach w stosowaniu przepisów i zasad BHP oraz ustaleń między pracodawcami.

Koordynator ds. BHP a służba BHP – czym się różnią?

Koordynator BHP a służba BHP to dwie różne sprawy. Oczywiście istnieją tu pewne podobieństwa (obydwie funkcje dążą do poprawy warunków w firmie), jednak służba BHP jest organem doradczym i kontrolnym pracodawcy, natomiast koordynator ds. BHP sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.

Kto przeprowadza kontrolę BHP w zakładzie pracy?

Nadzór nad BHP, zgodnie z art. 184 Kodeksu Pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. Natomiast weryfikację dostosowania środowiska pracy do obowiązujących przepisów BHP przeprowadza Państwowa Inspekcja Sanitarna. Kontrola stanu BHP w firmie ma na celu ujawnienie niezgodności warunków środowiska pracy z obowiązującymi przepisami oraz zasadami. Procedura kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje zespół czynności polegających na ocenie stanu faktycznego i porównaniu go z przepisami oraz zasadami BHP. Rezultatem kontroli powinno być sformułowanie wniosków naprawczych skierowanych do pracodawcy.

Kursy BHP Kraków – szkolenia dla koordynatorów BHP

Organizacją szkoleń dla specjalistów ds. BHP zajmują się różne firmy, m.in. z Krakowa. Profesjonalne szkolenia w dziedzinie BHP są skierowane do kadry zarządzającej zakładem pracy, pracodawców współpracujących z innymi podmiotami, pracowników służby BHP oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką. Jeśli interesuje cię uzyskanie, poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy, warto wziąć pod uwagę kurs koordynator BHP organizowany przez firmę Tarbonus. To kompleksowe szkolenie ukierunkowane na praktyczne podejście do tematyki koordynacji działań w zakresie BHP. W ramach kursu główny nacisk położony jest na omówienie roli i zakresu obowiązków specjalisty ds. BHP.